Gespecialiseerd in bruiloft- & bedrijfsfeesten.

Begrippen:

1.1 In deze algemene voorwaarden en in een overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die met move sound een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
Move sound: Martijn van der Roest (Kamer van Koophandel nummer: 62985604)
Contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot leveren van een vermelde dienst.
Dienst: personen en derde partijen die zich inzetten voor Move sound tijdens de uitvoering van een overeenkomst.
Derde partijen: Personen of bedrijven die Move sound inzet tijdens de uitvoering van een overeenkomst.
Uitvoering: De uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever.
Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Move sound.

Artikel 1. Algemeen

1.2 De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Move sound en opdrachtgever. Hierop kan uitgezonderd worden, mits dit schriftelijk vastgelegd wordt.
1.3 De voorwaarde zijn ook van toepassing wanneer er voor de uitvoering van een overeenkomst derde partijen betrokken worden.
1.4 Indien er een of meerdere bepalingen niet geldig of van toepassing zijn, Blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Toepassing van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten van Move sound gericht naar de opdrachtgever.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Move sound schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bij het bevestigen van een offerte of contact gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 De offertes van Move sound hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Na deze periode vervallen de afspraken zoals opgenomen in de offerte. Na het vervallen van de offerte heeft Move sound het recht om andere aanvragen m.b.t. gewenste apparatuur en data in behandeling te nemen.
3.2 De prijzen die vermeld staan op internet, offertes, facturen, brochure, flyers en/of prijslijsten van Move sound zijn in euro’s en onder voorbehoud. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen alsmede eventuele reiskosten en/of administratiekosten.
3.3 Onvoorziene kosten die gemaakt worden, zoals parkeerkosten en onverwachte uren, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden op basis van nacalculatie gefactureerd.
3.4 Er ontstaat pas een overeenkomst wanneer een opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte die door Move sound is uitgebracht.
3.5 Wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk tussen Move sound en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Wanneer er tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeengekomen afspraken zullen de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever woorden doorberekend.
4.2 Move sound heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Facturen en betaling

5.1 De opdrachtgever dient de factuur van Move sound binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening te voldoen.
5.2 Bij het niet tijdig betalen van de factuur is de opdrachtgever in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De administratiekosten – voortvloeiend uit de nalatigheid van de opdrachtgever – worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Move sound zijn betalingsverplichtingen niet uitstellen of annuleren.
5.4 Wanneer de prijzen van Move sound worden verhoogd als gevolg van tariefwijzigingen van omzetbelastingen of van derden, is final-sound gerechtigd deze wijzigingen door te rekenen aan opdrachtgever.
5.5 De verschuldigde BUMA-, STEMRA- en/of SENA-rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgt. De opdrachtgever vrijwaart Move sound voor hetgeen uit vermelde hoofde aan BUMA/STEMRA- en/of SENA gelden dient te worden voldaan.

Artikel 6. Verantwoording en verplichtingen van de opdrachtgever.

6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor toestemming van derden en/of het regelen van vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Hier vallen ook de muziekrechten van auteur organisaties onder die beschreven zijn in artikel 5.5.
6.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk om de veiligheid te waarborgen van medewerkers van Move sound en de bezoekers tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft genomen om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is Move sound gerechtigd om het optreden geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de overeenkomst die met Move sound is vastgelegd.
6.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers tijdens het optreden.
6.4 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de verplichtingen die gesteld worden in de overeenkomst door Move sound.
6.5 Wanneer de opdrachtgever te kort komt in het nakomen van één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst, dient de opdrachtgever op te draaien voor de kosten die gemaakt worden. Hieronder vallen kosten met betrekking tot het inzetten van derden, reis- en personeelskosten van Move sound die in de factuur verwerkt zijn of op basis van nacalculatie gefactureerd worden.
6.6 Wanneer een uitvoering vertraging oploopt of niet door kan gaan doordat de opdrachtgever één of meerdere verplichtingen niet is nagekomen, is Move sound gerechtigd de uitvoering geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit kan Move sound doen zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7. Uitstellen en annulering

7.1 Move sound is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra er gegronde vrees is om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal kunnen voldoen.
7.2 Bij uitstel of annulering in de periode liggend tussen de overeenkomst en dertig dagen voor de productiedatum worden er geen kosten berekend aan de opdrachtgever.
7.3 In geval van annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en twee dagen voor de productiedatum wordt er 40 procent van de overeenkomst in rekening gebracht. Wanneer er door Move sound gemaakte kosten zijn met derden partijen worden van de factuur afgehaald en apart doorberekend aan de opdrachtgever.
7.4 In geval van annulering tot uiterlijk twee dagen voor de productiedatum wordt er 60 procent van de overeenkomst in rekening gebracht. Wanneer er door Move sound gemaakte kosten zijn met derden worden van de factuur afgehaald en apart doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Verhuur, onderhoud en reparatie

8.1 Move sound zal in geval van verhuur, op verzoek van de opdrachtgever, alle reparaties en onderhoud aan de apparatuur verrichten, die naar het inzicht van Move sound voor het adequate gebruik van de apparatuur noodzakelijk zijn. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Move sound, tenzij de reparaties en onderhoud niet noodzakelijk zijn en/of niet tijdig zijn gemeld.
8.2 Indien de benodigde werkzaamheden aan de apparatuur niet in de werkplaats van Move sound kunnen worden verricht is de opdrachtgever ter zake meerkosten verschuldigd.
8.3 Vervangen materialen worden door Move sound vernietigd zonder dat de opdrachtgever op de restantwaarde daarvan enige aanspraak kan maken.

Artikel 9. Installatie op locatie

9.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de omgeving waar de overeenkomt uitgevoerd dient te worden zo is ingericht dat eventuele werkzaamheden direct door Move sound uitgevoerd kunnen worden. Indien dit niet het geval is, is Move sound gerechtigd de extra kosten zoals het op orde maken van de omgeving, wachttijd, extra reiskosten of verblijfskosten die gemaakt worden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
9.2 Move sound gaat nadrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de accommodatie waar de apparatuur geïnstalleerd moet worden. Indien dit niet het geval is, is Move sound gerechtigd de extra kosten die gemaakt door vertraging in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Move sound is alleen aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien er sprake is van opzet aan de zijde van Move sound. Voor gevolgschades, zoals winstderving kan Move sound nooit aansprakelijk worden gesteld.
10.2 De aansprakelijkheid van Move sound is beperkt tot een maximum van de overeengekomen overeenkomst van de uitvoering.
10.3 Elke aanspraak op Move sound dient aan Move sound schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt binnen 8 dagen na de uitvoering.
10.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan dienst of materiaal, voor zover deze schade niet veroorzaakt is door Move sound, slijtage of fabrieksfouten gedurende de periode van aankomst tot vertrek van het optreden.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Wanneer Move sound door overmacht niet aan de verplichtingen (geheel, dan wel gedeeltelijk) kan voldoen, is Move sound gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan schuld van de partij.
11.2 Move sound heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen. Dit kan Move sound doen zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Move sound is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 12. Foto en video opnames

12.1  Tijdens een overeenkomst kunnen er foto en/of video opnames gemaakt worden door Move sound, waarbij u of uw gasten herkenbaar in beeld kunnen zijn. Move sound heeft toestemming om deze foto’s te publiceren op het internet. Wanneer u bezwaar heeft van het maken of publiceren van foto’s tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunt u dit schriftelijke melden aan Move sound.
12.2  Wanneer er één of meerdere foto’s van Move sound door andere worden gepubliceerd, moet er een verwijzing worden gemaakt naar de website van Movesound.nl.

Artikel 13. Klachten.

13.1 Alle klachten, welke vorm dan ook, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk worden vermeld met een duidelijke omschrijving van de klacht.
13.2 Klachten met betrekking tot een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijke doormiddel van een aangetekende brief kenbaar gemaakt te worden. In ieder geval binnen 8 dagen na de uitvoering van de overeenkomst.
13.2 Klachten tijdens de uitvoering dienen zo spoedig mogelijk te worden gecommuniceerd om de klachten te beperken en schade tijdens de uitvoering van de overeenkomst te vermeiden of zo nodig te beperken.

Artikel 14. Geschillen.

14.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en Move sound zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
14.2 In dien het advies van de geschillencommissie het verschil niet oplost, Kan de Partij die het niet eens is met het geschil, het geschil voorleggen aan een bevoegde burgerlijke rechter in de woonplaats van Move sound.
14.3 op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Publicaties

15.1 Publicaties met betrekking tot Move sound moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor publicatie per aangetekende brief aan de opdrachtnemer medegedeeld te worden.
15.2 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot publicaties.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Bij uitleg of strekking van de inhoud van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
16.2 De voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst zijn de laatst uitgebrachte en online gepubliceerde versie die gold op het moment van de het tot stand komen van de overeenkomst.